Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Budżet w 2019 roku to ponad 180 mln złotych rozłożonych na 16 województw. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

O.K. Ośrodek Kursów spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS:

 • jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego,
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów,
 • posiadamy certyfikat ISO – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2019 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety 2019

Priorytety tzw. „puli ministra”

 • Pracownicy reprezentujący zawody deficytowe w powiecie lub województwie (https://barometrzawodow.pl).
 • Osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
 • Osoby po 45 roku życia.
 • Osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, nieobjętych prawem do emerytury pomostowej.
 • Pracownicy pochodzący z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnieni w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członkowie lub pracownicy spółdzielni socjalnych pochodzący z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pozostali nauczyciele, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

Gdzie składa się wnioski o dofinansowanie ?

Pracodawca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia składa wniosek o dofinansowanie w  powiatowym urzędzie pracy  właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Kiedy składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski można złożyć tylko w terminie naboru ogłoszonego przez właściwy dla Państwa powiatowy urząd pracy.

Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy będą inne a informacja o rozpoczęciu naboru będzie zamieszczona na stronach internetowych urzędu.

Zakres informacji, kryteria oceny wniosków mogą być różne, bo każdy powiatowy urząd pracy może ustalić dodatkowe wymogi i kryteria.


Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu dofinansowania do naszych szkoleń i kursów.

Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie naszym kursem lub szkoleniem i nas o tym poinformują zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby stosowne dofinansowanie Państwo otrzymali.

 W czym pomagamy?

o    pomagamy określić potrzeby szkoleniowe

o    organizujemy profesjonalne szkolenia

o    pomagamy w załatwianiu formalności

o    pomagamy w skompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji, zgodnie z wymogami Państwa urzędu pracy.

Do Państwa będzie należało jedynie podpisanie kompletu dokumentów i dostarczenie ich do Waszego urzędu pracy.

Jeżeli chcecie Państwo, żebyśmy pomogli w uzyskaniu dofinansowania prosimy o zgłoszenie mailem na adres: szkolenia@ok-kursy.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu, nazwy instytucji (firmy), adresu oraz wskazanie pod jaki powiatowy urząd pracy Państwo podlegacie a także podania ilości zatrudnionych pracowników oraz wskazanie kursu lub szkolenia, którym są Państwo zainteresowani.


Zachęcamy do korzystania z naszych szkoleń

 

kontakt:

58 672-24-39,

kom. 501135108,

mail:szkolenia@ok-kursy.pl